Privacy Policy

1 Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de algemene voorwaarden.
Alle transacties met Garden Tools zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Garden Tools, Roy Cossement.
Met ‘de klant’, ‘u/uw’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen.

 

2 Verkoop


2.1 Prijzen

Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW volgens het geldende tarief en indien van toepassing inclusief recupel & bebat. Verder zijn de prijzen exclusief levering en installatie, tenzij duidelijk anders vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.


2.2 Bestellingen

Om een product aan te kopen, dient u op “ in de winkelmand “ te klikken bij het gewenste product. Vervolgens klikt op het winkelwagentje bovenaan op de website. Nu krijgt u een overzicht te zien van de gewenste artikelen. Klik op “ Doorgaan naar afrekenen “. In het volgend venster dient u de contact- en facturatiegegevens in te vullen. Nadat u op “ bestelling plaatsen “ geklikt heeft, ontvangen wij uw  bestelling.
Wij sturen u nadien een mail met de datum dat u uw artikel(en) kan komen ophalen.
Afhankelijk van het product en het aantal kunnen wij vooraf een offerte mailen, al dan niet gepaard met een voorschotfactuur. De offerte dient getekend teruggestuurd te worden per mail naar info@gardentools.be of per post ( artikel 5 ).
Indien wij u een voorschotfactuur toesturen na uw bestelling, dient deze eerst betaald te worden vooraleer wij uw bestelling kunnen behandelen.

Twijfelt u over een product, dan kan u voor uw bestelling te plaatsen contact met ons opnemen:

Garden Tools
Lauwsestraat 234
8511 Aalbeke
056/22.36.16
info@gardentools.be


2.3 Betaling

Via de onze website is het onmogelijk om een betaling uit te voeren binnen onze website.
U kan bij afhalen van uw bestelling in onze winkel betalen, zowel cash ( max € 3000 incl BTW ) als met een betaalkaart.
Afhankelijk van het bestelde product en het aantal producten binnen uw bestelling vragen wij een voorschot alvorens wij uw bestelling behandelen.
In deze gevallen krijgt u na uw bestelling een mail met de voorschotfactuur.

 

2.4 Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Garden Tools en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te brengen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de goederen in hun originele verpakking + de betreffende factuur binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum terug te brengen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of we betalen de kostprijs terug door middel van een cadeaubon die 1 jaar geldig is. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen & factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen.

Indien het teruggebrachte artikel op de één of andere manier in waarde is verminderd, behouden wij het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen & schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren. De artikelen moeten worden teruggebracht binnen de 30 dagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Alle artikelen worden op uw kosten teruggebracht. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling in de vorm van een cadeaubon, binnen de 14 dagen na het terugbrengen van het artikel.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve een duidelijke beschrijving van de beschadiging binnen de 30 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking en betreffende factuur naar ons terug te brengen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug.


2.5 Annuleren

Om een artikel te annuleren, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@gardentools.be waarin u ons uw contact- en eventueel facturatiegegevens meedeelt. Of telefonisch contact opnemen 056/22.36.16.

2.6 Garantie

Op alle aangeboden producten geldt een garantie tegen gebreken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de originele factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik worden veroorzaakt, vallen niet onder de garantie.

Om een waarborgclaim in te dienen, dient u het artikel samen met een kopie van de originele factuur terug te brengen naar:

Garden Tools
Lauwsestraat 234
8511 Aalbeke

Alle artikelen moeten schoon en droog worden teruggebracht, zo niet kunnen bijkomende reinigingskosten worden aangerekend.

 

2.7 Producten

Alle producten worden afzonderlijk verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Kleuren op onze website kunnen van de realiteit verschillen. 


2.8 Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdsspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 
2.9 Inhoud

Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.


2.10 Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen, maar hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


2.11 Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Garden Tools tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 

3. Verhuur

3.1 Prijzen

Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW volgens het geldende tarief en indien van toepassing inclusief recupel & bebat. Verder zijn de prijzen exclusief levering, tenzij duidelijk anders vermeld.
Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

De minimum huurperiode is een halve dag of 1 uur bij aanwezigheid van een urenteller op de machine.
De verhuring vangt aan op de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder.
Ze eindigt op de dag van terugkomst van dit goed in onze zaak.
Het einde van de verhuring of tijdelijke onderbreking dient per mail info@gardentools.be of telefonisch 056/22.36.16 te worden meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract door.

Het gehuurde goed wordt gereinigd en volgetankt terug afgeleverd.
De bij te tanken brandstof door Garden Tools wordt in rekening gebracht,
aan € 3,5/liter ( Husqvarna Power 4T )

Supplementaire reiniging van de machines wordt aan € 41/uur ( excl BTW ) gerekend.

Bij verlies van contactsleutels van het gehuurde goed wordt een forfait aangerekend van € 50,00.

Transportprijs:
Binnen de 5 km: € 10
Extra km’s: € 2/km


3.2 Bestelling

Om een product te huren, dient u op “ in de winkelmand “ te klikken bij het gewenste product binnen de verhuur categorie. Vervolgens klikt op het winkelwagentje bovenaan op de website.
Nu krijgt u een overzicht te zien van de gewenste artikelen. Klik op “ Doorgaan naar afrekenen “.
In het volgend venster dient u de contact- en facturatiegegevens in te vullen.
Nadat u op “ bestelling plaatsen “ geklikt heeft, ontvangen wij uw boeking.
Wij sturen u een mail indien uw boeking al dan niet werd goedgekeurd op de gevraagde datum.


3.3 Betaling

Via de onze website is het onmogelijk om een betaling uit te voeren binnen onze website.
U kan bij afhalen van de gehuurde machine in onze winkel betalen, zowel cash ( max € 3000 incl BTW ) als met een betaalkaart.

 

3.4 Afhaling/Levering

Bij aanvang van de huur dient een leveringsnota + een huurovereenkomst te worden ondertekend.
Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde goed door uw diensten ofwel bij levering van het gehuurde goed door onze diensten.
Bij niet aanwezigheid bij de levering geldt de handtekening van onze chauffeur.

Indien u wenst de geboekte machine te laten leveren dan worden bijkomende transportkosten aangerekend. ( zie artikel 3.1 )


3.5 Schade

Het is verboden aan het toestel reparaties uit te voeren, dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan het toestel, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Garden Tools.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook, ontstaan door onjuiste leveringen of fouten en gebreken in de door ons geleverde en/of gemonteerde onderdelen, respectievelijke materialen.

De verhuurder kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld tegenover derden voor de materiële of immateriële schade ten gevolge van een stillegging van of een defect aan het gehuurde materieel.

Zodra het gehuurde toestel ter beschikking is gesteld aan de huurder is hij, de huurder, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden ter zake.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het juist transporteren, het dagelijks onderhoud en in het bezit hebben van het gehuurde goed. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, door al dan niet moedwillig ( vb. verkeerd gebruik, verlies van brandstof, smeerolie of koelmiddel, overspanning of verkeerde aansluiting).
De aansprakelijkheid van de verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakschade en letselschade aan zaken en personen, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet en grove schuld door de verhuurder.

De huurder zal het toestel op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is opgemaakt.
Indien aan het gebruikte goed door de huurder bepaalde risico’s verbonden zijn is de huurder verplicht Garden Tools hiervan bij aanvang van de overeenkomst in kennis te stellen.

Bij diefstal van het toestel, het vaststellen van schade of enig defect aan het toestel, is de huurder verplicht Garden Tools hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Schade aan de gehuurde machine veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik zoals messen kapot of afgebroken, bandenschade, koetswerkschade wordt na herstelling aangerekend.

De huurder is verplicht op verzoek van Garden Tools, het toestel voor inspectie, onderhoud of keuring ter beschikking te stellen.

 

3.6 Producten

Alle materieel, inclusief toebehoren en al wat het normaal gebruik ervan toelaat, wordt geacht conform de geldende reglementering te zijn en wordt in goede staat van werking, gereinigd, gesmeerd en 100 % gevuld met benzine of diesel aan de huurder afgeleverd. Indien de huurder het toestel bijvult is de huurder zelf verantwoordelijk voor de juiste brandstof en de versheid daarvan.

Het gelijkvormigheidscertificaat, keuringsattesten en technische documentatie worden ter beschikking gehouden en kunnen op eenvoudig verzoek bezorgd worden.
In elk geval erkent de huurder volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en deze stipt te zullen naleven.

De huurder dient het gehuurde goed bij in ontvangst name grondig na te zien en zich van de goede werking ervan te vergewissen.
Alle klachten in verband met de ontvangen goederen dienen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na ontvangst van de geleverde goederen aan de verhuurder worden gemeld en dit telefonisch of per e-mail info@gardentools.be met ontvangstbevestiging.

De huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, geschikte rijbewijzen, bekwaamheidsattesten,…enz. (zie bepalingen vermeld in de wet op Welzijn). Eventuele daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.

Het is verboden het toestel in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde er beschikking te stellen.


3.7 Annuleren

Om een artikel te annuleren voorafgaand aan de afhaling, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@gardentools.be waarin u ons uw contact- en eventueel facturatiegegevens meedeelt. Of telefonisch contact opnemen 056/22.36.16.

Tijdelijke onderbreking tijdens de huurperiode door overmacht dient binnen de 24 uren telefonisch of per mail te worden meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract door en worden de onderbrekingen niet in mindering gebracht . Gemelde onderbrekingen worden in mindering gebracht op de eindfactuur.


3.8 Producten

Alle producten worden afzonderlijk verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Kleuren op onze website kunnen van de realiteit verschillen. 

 

3.9 Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdsspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.


3.10 Inhoud

Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.


3.11 Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen, maar hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


3.12 Eigendom van goederen

Alle aan de klant verhuurde artikelen blijven eigendom van Garden Tools.

 

4. Klachten

Alle klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar info@gardentools.be. We stellen alles in het werk om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.

Indien u klachten of opmerkingen per brief wenst door te geven, kan u zich richten aan:

Garden Tools
Lauwsestraat 234
8511 Aalbeke

 

5. Contactgegevens

Garden Tools
TAV Roy Cossement
Lauwsestraat 234
8511 Aalbeke
België
info@gardentools.be
056/22.36.16

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0715.501.989 en bij het RPR met btw-nummer BE0715.501.989.

Rekeningnummer Belfius: IBAN BE87 0689 3255 5094. BIC GKCCBEBB.


6. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Garden Tools zijn eigendom of staan onder licentie van Garden Tools of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar.
Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.